พระอรหันตสาวก

 

ศูนย์พระอรหันตสาวกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
พระอรหันตสาวก สวยงามปราณีต เป็นศิริมงคลต่อชีวิต
        มีให้เลือกมากมายทุกแบบทุกองค์รวมทั้งที่ไม่ได้ลงในเว็บไซต์ สถานที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง บริการจัดส่งในประเทศและต่างประเทศ

        รูปเหมือนอริยะสาวกผู้เป็นเลิศด้านต่างๆในครั้งพุทธกาล พระอริยะบุคคลเหล่านี้

คือภิกษุที่บวชในธรรมวินัยของพระศาสดา และได้บำเพ็ญความเพียรตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เผยแผ่ศาสนาของพระพุทธองค์ไปอย่างไพศาล และเป็นที่เคารพของอุบสก อุบาสิกาในสมัยพุทธกาลอย่างยิ่ง

        อานิสงฆ์ของการบูชาพระอริยสาวกนั้นเปรียบเสมือนบูชาหนึ่งในแก้วอันประเสริฐสามประการ คือพระสงฆ์ ช่วยส่งเสริมสิริมงคลในการดำเนินชีวิต

 

 

หมวดพระอรหันตสาวก
* หมายเหตุ : สินค้ามีทุกขนาด ทุกองค์ ทุกวัสดุ ตั้งแต่ หน้าตัก 5 นิ้ว ถึง 109 นิ้ว หรือมากกว่า
หากต้องการสินค้านอกเหนือจากรายการ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ โทร. 0-2865-3999
พระอรหันตสาวก
พระอุปคุต
ทองเหลือง
พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
หมอชีวก
ทองเหลือง
รมมันปู
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระอุปคุต
ทองเหลือง
รมดำ
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระสิวลี
ทองเหลือง
พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร
ทองเหลือง พ่นทอง
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระสิวลี
ทองเหลือง
รมมันปู
หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระโมคคัลลานะ
พระสารีบุตร

ไฟเบอร์

พ่นทอง

หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว
พระอรหันตสาวก
พระถังซำจั๋ง

เรซิ่น

พ่นเคลือบพิเศษ

หน้าตัก 5 9 12 15
20 39 59 90 109 นิ้ว

 

 

 

 

 

หมวดสินค้าที่เกี่ยวข้อง